Како да станам Државјанин на Република Северна Македонија?


  • Со потекло, односно, ако сте родени од родител/родители кој/кои е/се државјанин/државјани на Република Северна Македонија
  • Во исклучителни околности, со раѓање во  Република Северна  Македонија
  • Со природување
Последно ажурирање: 23 ноември 2020