Кои документи треба да ги поднесам до подрачната единица на министерството за внатрешни работи за државјанство?


Заедно со барањето (формуларот) треба да ги  поднесете следниве документи:

  • извод од матичната книга на родените на детето;
  • доказ за државјанство на Република Северна Македонија на родителите;
  • доколку детето е малолетно, согласност од родителот  кој не е државјанин на Република Северна Македонија;
  • лична карта на родителот или старателот;
  • регулирано полномошно, доколку барањето се поднесува од овластено лице.

Забележете дека формуларот за запишување и формуларот за согласност се издаваат бесплатно во подрачната единица на Министерството за внатрешни работи.

Последно ажурирање: 23 ноември 2020